Delta property Logo

Vzor odstúpenia od objednávky

Vzorový formulár na odstúpenie od objednávky (zmluvy):

 

Záujemca: Meno a priezvisko:…………………………………………., Adresa:……………………………………………………………………………….

 

 

 

VEC: Odstúpenie od objednávky

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od objednávky zo dňa …………………., ktorú som ako objednávateľ uzatvoril s Vami ako poskytovateľom:………………………………………………………………………………..(obchodné meno, IČO, sídlo).

 

V ………………………. dňa ……………………….

 

………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                            objednávateľ